NASZA OFERTA


Działalność spółki opiera się na wysokiej jakości świadczonych usług, indywidualnym podejściu do każdego podmiotu i rozpoznaniu jego sytuacji finansowej wraz z doborem odpowiednich rozwiązań rachunkowych i podatkowych.

AUDYT
FINANSOWY

 • Badania i przeglądy sprawozdań finansowych wykonanych zgodnie z PSR, MSR/MSSF i HGB
 • Badanie planów połączenia, przekształcenia i podziału
 • Audyt projektów unijnych
 • Weryfikacje części finansowej prospektów emisyjnych, memorandów informacyjnychDORADZTWO RACHUNKOWE
I PODATKOWE

 • Bieżące doradztwo z zakresu rachunkowości i podatków
 • Sporządzanie dokumentacji cen transferowych
 • Wdrażanie standardów rachunkowości, w tym MSR/MSSF
 • Wdrażanie rachunku kosztów
 • Przygotowanie i weryfikacja zasad (polityki) rachunkowości
 • Due diligence finansowe i podatkowe
 • Szkolenia z zakresu rachunkowości i podatków

DORADZTWO FINANSOWE
I GOSPODARCZE

 • Wycena przedsiębiorstw, znaków towarowych, patentów
 • Ocena opłacalności inwestycji
 • Doradztwo w zakresie przejęć podmiotów gospodarczych
 • Doradztwo transakcyjne

WSPARCIE NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO

 • Realizacja prac na rzecz sądów, Rad Nadzorczych, Właścicieli bądź Zarządów podmiotów gospodarczych w zakresie weryfikacji prawidłowości operacji wewnątrz podmiotuZESPÓŁ

ZARZĄD SPÓŁKI

GRZEGORZ SKAŁECKI

Prezes Zarządu, biegły rewident

Odpowiada za nadzór nad pracą zespołu oraz kontakty z klientem, podejmuje decyzje dotyczące kwestii merytorycznych. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Ukończył Canadian International Management Institute Harvard Business Review Polska. Pracował jako główny księgowy w spółkach produkcyjnych, także budowlanych. Prowadzi badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzonych według polskich, niemieckich oraz Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, a także przeglądy due diligence, badania planów przekształceń i połączeń spółek. Obecnie jest w trakcie pisania pracy doktorskiej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Wykładowca SKwP, biegły sądowy Sądu Okręgowego w Poznaniu. Biegle włada językiem angielskim.

MACIEJ JASIŃSKI

Wiceprezes Zarządu

Odpowiada za plan projektu, organizację pracy zespołu oraz kontakty z klientem, podejmuje decyzje dotyczące kwestii merytorycznych, a także odpowiada za kształt końcowych dokumentów. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Posiada doświadczenie w badaniu jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzanych zarówno według polskich jak i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Uczestniczy w badaniach due dilligence, badaniach planów połączeń oraz innych usługach doradztwa rachunkowego. Obecnie kończy aplikację na biegłego rewidenta. Biegle włada językiem angielskim.

KONSULTANCI

DAWID GARSTECKI

Doktor nauk ekonomicznych.
Wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Adiunkt w Katedrze Rachunkowości. Autor i współautor wycen przedsiębiorstw oraz wdrożeń rachunku kosztów w przedsiębiorstwach. Zainteresowania naukowe obejmują wycenę przedsiębiorstw innowacyjnych, opcje rzeczywiste oraz sprawozdawczość finansową i społeczną.

KAROLINA KWIECIŃSKA

Doktor nauk ekonomicznych. Wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Jej zainteresowania naukowe obejmują: pomiar kapitału intelektualnego organizacji, wycenę wartości niematerialnych, wycenę przedsiębiorstw oraz sprawozdawczość przedsiębiorstw. Posiada praktyczne doświadczenie w zakresie prowadzenia księgowości organizacji non-profit. Rozpoczęła postępowanie kwalifikacyjne na biegłego rewidenta.

STEFAN DASIEWICZ

Biegły rewident. Posiada kilkuletnie doświadczenie w zakresie badania sprawozdań finansowych, przeprowadzania podatkowych i finansowych badań due diligence oraz prowadzenia ksiąg rachunkowych. Interesuje się w szczególności opodatkowaniem osobowych spółek prawa handlowego.

DORADCA PODATKOWY

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Pracę zawodową jako doradca podatkowy rozpoczął w międzynarodowej spółce audytorsko – doradczej. Specjalizuje się w zakresie podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych, jak również w zagadnieniach proceduralnych postępowań podatkowych. Reprezentuje także podatników w postępowaniach przed sadami administracyjnymi. Członek Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

ASYSTENCI

PAWEŁ ŁOSIAK

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Z audytem związany od 2015 roku. Obecnie jest kandydatem na biegłego rewidenta i zdaje egzaminy.

PUBLIKACJE I PLIKI

WSPÓŁPRACA

KONTAKT

 

SKONTAKTUJ SIĘ

Wyślij wiadomość e-mail na adres:

biuro@premiumaudyt.pl

Lub skorzystaj z formularza: